Diumenge, 16 De Desembre De 2018
Pl. Major, 1, Verdú - 25340
Telèfon: 973 34 70 07 Fax: 973 34 70 55

Ordenances Fiscals

01/02/2014

Ordenança nº1
Impost sobre béns immobles

... + info

01/02/2014

Ordenança  nº2
Impost sobre activitats econòmiques

... + info

01/02/2014

Ordenança Nº 3
Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

... + info

01/02/2014

Ordenança  nº4
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

... + info

01/02/2014

Ordenança  nº5
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

... + info

01/02/2014

Ordenança  nº6
Taxa recollida d'escombraries

... + info

01/02/2014

Ordenança nº7
Taxa per llicències ambientals de comunicació prèvia i obertura d'establiments

... + info

01/02/2014

Ordenança nº8
Taxa de clavergueram
 

... + info

01/02/2014

Ordenança nº9
Taxa de cementiri municipal

... + info

13/01/2015

Ordenança nº10
 Taxa pel suministrament d'aigua

... + info

01/02/2014

Ordenança nº11
Ordenança reguladora de les taxes per la utilizació privativa i aprofitament especial del domini públic

... + info

01/02/2014

Ordenança nº12
Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal

... + info

01/02/2014

Ordenança nº14
Ordenança reguladora de la taxa pels aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores de subministraments que afectin a la Generalitat o a una part important del veïnat

... + info

01/02/2014

Ordenança nº15
Taxa reguladora del servei de guarderia municipal

... + info

01/02/2014

Ordenança nº16
Taxa per a l'entrada i visita guiada al Castell, Museu i Església

... + info

01/02/2014

Ordenança nº17
Taxa per llicències urbanístiques

... + info

01/02/2014

Ordenança nº20
Preu públic per la utilització privativa de les llotges del Casal Municipal

... + info

01/02/2014

Ordenança nº21
Preu públic del servei de reproducció i expedició de documents a les Oficines

... + info

Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web